Alvas logiktest mäter logisk slutledningsförmåga, det vill säga din förmåga att hantera komplex information och dra korrekta slutsatser utifrån den. Detta är en viktig del av vad som ofta kallas begåvning eller general mental ability (GMA) och har i omfattande forskning visat sig förutsäga arbetsprestation i ett stort antal yrkesroller och branscher. Din logiska förmåga påverkar din förmåga att lösa problem, tolka information, lära dig nya saker och fatta beslut. 

Alvas logiktest är ett icke-verbalt, figurbaserat test; ett testformat som används brett i både forskning och praktik. Detta upplägg är väldigt användbart, eftersom resultatet påverkas väldigt lite av tidigare erfarenhet och specifika sakkunskaper. Testet kräver att kandidaten identifierar mönster och samband i ett väldigt abstrakt informationsmaterial. Hur väl du lyckas med detta indikerar hur effektivt du kan lösa problem i andra situationer där du möter komplex eller ofullständig information. 

Eftersom testet är icke-verbalt blir effekten av varierande språkkunskaper mindre än för andra typer av begåvningstester.

Did this answer your question?